ارسال فایل

* عنوان مقاله  
* نام ارسال کننده  
* ایمیل ارسال کننده    
* شماره تماس ارسال کننده  
* شرح
افزودن یک فایل به لیست
با توجه به حجم بالای درخواست برای محافظت از فایل ارسالی لطفا نام فایل را به فرمت مشخص شده ارسال کنید و حتما باید انگلیسی باشد
Email_date_نام -
مانند : sample-yahoo.com_1400_05_09_Ma1